Sbor dobrovolných hasičů Loukov

Historie našeho hasičského sboru sahá až do roku 1910. Sbor byl založen z důvodů častých požárů v obci. Do této doby se totiž hasilo primitivně a bez jakéhokoliv organizování. Potřeba rychlého zásahu při požáru si vyžádala lepší organizaci a s tím souvisí i vznik dobrovolného hasičského sboru v naší obcí.

Sbor byl založen přibližně druhou červnovou neděli roku 1910. Tím se začlenil do 49 olomoucké hasičské župy a okrsků obcí Podhradní Lhota, Všechovice, Osičko. Prvním starostou sboru byl zvolen pan František Fabián. Nedlouho po založení sboru vypukla první světová válka, sbor však pokračoval ve své činnosti i nadále. Věnoval se i práci s mladými hasiči, účastnil se soutěží a členové sboru začali s výstavbou hasičské zbrojnice, která byla postavena v roce 1935.        

Během druhé světové války se sbor i přes ztížené podmínky aktivně zapojoval do kulturní činnosti. Pořádal kácení máje, mikulášské večírky, hodové zábavy a sehrál i mnoho divadel. Činnost sboru však byla omezována německými nařízeními. Ze sboru museli být vyškrtnuti všichni neárijští členové, od roku 1940 bylo nařízeno označovat zbrojnice jak česky, tak německy.   

Po válce se členská základna rozšiřovala, protože do sboru přicházeli i mladí členové. Činnost sboru byla i nadále rozmanitá. Hasiči zasahovali do kulturního života různými akcemi a i reprezentací naší obce na soutěžích. 26, června 1960 pořádal sbor oslavy k padesátému výročí založení sboru, které byly spojeny s požárním cvičením. Odměněni byli i zakládající členové sboru.     

V 70. letech došlo k výraznému oživení činnosti. Ve sboru bylo po mnoha letech založeno družstvo mladých žáků, kteří dosáhli úspěchů na okresní soutěži Plamen v roce 1976 – 4. místo a 1977 – 1. místo.     

80.léta jsou v našem sboru spojena nejen s účastí na soutěžích, ale i s preventivními prohlídkami, vysíláním relace s námětem požární ochrany v rozhlase, námětovými cvičeními, se zájezdy a samozřejmě i s hodovou zábavou.   

V 90. letech zasáhly náš sbor dvě významné akce. V neděli 29. září 1996 posvětil místní farář pan František Kouřil po slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. Václava znak obce, prapor obce a hasičskou stříkačku. Druhou významnou akcí byly oslavy 90. výročí založení našeho sboru a 55. výročí osvobození obce, které se konaly v sobotu 13, května 2000. Při této příležitosti byla uspořádána okrsková soutěž, jíž se zúčastnila družstva Loukova, Osička, Libosvár, Rajnochovic, Komárna a Podhradní Lhoty.       

Ani v současné době sbor nepolevil ve své činnosti. Členská základna sboru čítá celkem 47 členů, z toho 14 žáků. Mezi tradiční akce našeho sboru se řadí oslavy svatého Floriána,které se konají v květnu a pořádání hasičské hodové zábavy. Aby sbor mohl řádně fungovat, jsou zapotřebí finance. Proto si na svou existenci vyděláváme formou brigád.

K naší činnosti neodmyslitelně patří i soutěže, na kterých můžeme porovnat naše výsledky s ostatními družstvy. V současné době reprezentují sbor družstva žáků, žen a mužů.

Nejlepších výsledků zatím dosahují naše ženy, které se v loňském roce zúčastnily 21 soutěží a z toho byly 4x první, 2x druhé, 4x třetí a 2x čtvrté.

Muži se zúčastnili pouze tří soutěží a z toho se úmistili 1x na druhém a 1x na třetím místě.

Podstatně hůře jsou na tom naši žáci, jejichž výsledky jsou prozatím horší, neboť v loňském roce bylo sestaveno nové družstvo, převážně z mladších žáků.

Do budoucna doufáme, že se nám povede jak v reprezentaci obce, tak i v kulturní oblasti naší činnosti.