Rubrika : Obecní úřad

Charitativní sbírka

Charitativní sbírka: Získávání finančních prostředků na „Podporu a zkvalitnění života onkologicky nemocných pacientů Kliniky dětské onkologie Brno v průběhu léčby“ konaná ve dnech 15.11.-15.12.2018

Loukov 16.856,-
Pí. Coklanová, Veselice 9.359,-
Hranice 34.537,-
Vítonice 665,-
Opatovice 1.766,-
Holešov 9.038,-
Bystřice pod Host. 20.360,-
Rakov 459,-
Paršovice 867,-
Všechovice 7.530,-
Malhotice 8.189,-
Rouské 5.168,-
Skalička 13.918,-
Kelč 24.763,-
Osíčko 2.695,-
Komárno 2.641,-
Podhradní Lhota 482,-
Rajnochovice 1.550,-
Kunovice 3.805,-
Loučka 1.816,-
Branky 3.242,-
Poličná 9.197,-
Býškovice 4.155,-
Horní Újezd 3.015,-
Ing. Raab, Bystřice pod Host. 1.000,-
Renetra, Všechovice 5.000,-
Prosmile, Val. Meziříčí 10.000,-
Pneu, Bystřice pod Host. 3.000,-
Dobrovolné vstupné 25.694,-

Celkem 230.767,- Kč
Obec Loukov děkuje všem, kteří přispěli na tuto sbírku.

POVINNÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Loukov

2. Důvod a způsob založení
Obec Loukov je územně samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Loukov 199
768 75 Loukov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Loukov 199
768 75 Loukov

4.3 Úřední hodiny – Loukov
Pondělí : 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00
Středa : 8:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00

4.4 Úřední hodiny – Libosváry

Pondělí : 16:00 – 17:00

4.5 Telefonní číslo
573 390 121

4.6 Číslo faxu
573 390 121

4.7 Adresa internetové stránky
www.loukov.cz
www.libosvary.cz

4.8 Elektronické adresy
obec@loukov.cz
starosta@loukov.cz
podatelna@loukov.cz

5. Případné platby lze poukázat
ČSOB, a.s. Kroměříž
č.ú. : 154677356/0300

6. IČ
00287440

7. DIČ
CZ00287440

8. Dokumenty

8.1 Rozpočet
viz. sekce Úřední deska

9. Žádosti o informace
Písemným dotazem na OÚ Loukov
Písemným dotazem na e-mailovou adresu obce
Ústním dotazem na OÚ Loukov

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na OÚ Loukov

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

12. Předpisy
Obecní vyhlášky, které jsou k fyzickému nahlédnutí přístupny na OÚ Loukov nebo viz. příslušná rubrika v sekci Úřední deska veškeré zákony a předpisy najdete na portálu veřejné správy

13. Úhrady za poskytování informací
Ústně podané informace jsou bez poplatku

14. Licenční smlouvy
Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
viz. příslušná rubrika v sekci Úřední deska

ETAPA ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE „NÁVRH“

Etapa územně plánovací dokumentace “návrh" 
ÚZEMNÍ PLÁN LOUKOV

Projekt návrh Územního plánu Loukov byl financován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj (v rámci programu IOP 2007 – 2013, oblast intervence 5.3b).

Dokumenty :
Návrh územního plánu
Odůvodnění územního plánu
Základní členění plánu – část.1, část.2
Hlavní výkres urbanistické koncepce – část.1, část.2
Dopravní a technická infrastruktura – část.1, část.2
VPS, VPO, asanace – část.1, část.2
Vodní hospodářství schéma – část.1, část.2
Zábor půdního fondu – část.1, část.2
Koordinační výkresčást.1, část.2
Širší vztahy